Mẫu Hợp Đồng Thi Công Phần Thô

Hợp đồng thiết kế nhà xinh 2 scaled

Hợp đồng thiết kế nhà xinh 3 scaled

Hợp đồng thiết kế nhà xinh 4 scaled

Kết quả thử nghiệm betong 1 scaled

Kết quả thử nghiệm betong 2 scaled

Kết quả thử nghiệm thep 1 scaled

Kết quả thử nghiệm thep 2 scaled